top of page

OCHRANA ÚDAJOV

Nasledujúce vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na používanie našej online platformy www.crown.soccer.com (ďalej len „webová stránka“).

Spoločnosť Crown Soccer pripisuje ochrane údajov veľký význam a dôvernosť osobných údajov berie veľmi vážne. Vaše osobné údaje sa zhromažďujú a spracúvajú v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov, najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).


1 zodpovedný
Za zber, spracovanie a použitie vašich osobných údajov v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR zodpovedá:
Crown Soccer

Josefistrasse 35
7132 Frauenkirchen
E-mail: kontakt@crown-soccer.com


Ak chcete namietať proti zhromažďovaniu, spracovaniu alebo použitiu vašich údajov nami v súlade s týmito nariadeniami o ochrane údajov ako celku alebo pre jednotlivé opatrenia, môžete svoju námietku adresovať zodpovednej osobe.
Toto vyhlásenie o ochrane údajov môžete kedykoľvek uložiť a vytlačiť.


2 Všeobecné účely spracovania
Osobné údaje používame na účely prevádzkovania webovej stránky. Ak nám poskytnete svoje osobné údaje, bude sa s nimi zaobchádzať ako s dôvernými v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov. Ak nám pošlete e-mail, osobné údaje v ňom uvedené (napr. E-mailová adresa alebo meno) sa použijú iba na korešpondenciu s vami na odoslanie požadovaných informácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely, ktoré tu nie sú uvedené, budete o tom vopred informovaní.


3 Aké údaje používame a prečo
3.1 hosting
Hostingové služby, ktoré používame, slúžia na poskytovanie týchto služieb: služby v oblasti infraštruktúry a platforiem, výpočtová kapacita, služby úložného priestoru a databázy, bezpečnostné služby a služby technickej údržby, ktoré používame na účely prevádzkovania webovej stránky.
Pritom my alebo náš poskytovateľ hostingu spracúvame údaje o inventári, kontaktné údaje, údaje o obsahu, zmluvné údaje, údaje o použití, meta a komunikačné údaje potenciálnych zákazníkov a návštevníkov tejto webovej stránky na základe našich oprávnených záujmov na účinnom a bezpečnom poskytovaní našej webovej stránky v súlade s. 6 ods. 1 veta 1 písm. F) GDPR v spojení s článkom 28 GDPR.


3.2 Prístupové údaje
Pri používaní tohto webu zhromažďujeme informácie o vás. Automaticky zhromažďujeme informácie o vašom používaní a vašej interakcii s nami a registrujeme údaje o vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Zhromažďujeme, ukladáme a používame údaje o každom prístupe na našu webovú stránku (tzv. Súbory denníka servera). Prístupové údaje zahŕňajú:
- Názov a URL prístupového súboru
- dátum a čas prístupu
- množstvo prenesených údajov
- Správa o úspešnom načítaní (kód odpovede HTTP)
- Typ prehliadača a verzia prehliadača
- operačný systém
- URL sprostredkovateľa (tj predtým navštívená stránka)
- Webové stránky, ku ktorým má užívateľ prístup prostredníctvom našej webovej stránky
- poskytovateľ internetových služieb užívateľa
- IP adresa a žiadajúci poskytovateľ
Tieto údaje denníka používame bez priradenia k vám osobne alebo iným profilovaním na štatistické vyhodnotenie za účelom prevádzky, zabezpečenia a optimalizácie našej webovej stránky, ale aj na anonymné zaznamenanie počtu návštevníkov našej webovej stránky (prevádzka), ako aj rozsahu a typu údajov Používanie našej webovej stránky. Na základe týchto informácií môžeme analyzovať dátový prenos, vyhľadávať a opravovať chyby a zlepšovať naše služby.
Toto je tiež náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. F) GDPR.
Vyhradzujeme si právo skontrolovať údaje denníka spätne, ak existujú dôvody na podozrenie z nezákonného použitia. IP adresy používateľov webových stránok sú na obmedzenú dobu uložené v dočasných protokolových súboroch. Pri návšteve webovej stránky anonymne zhromažďujeme údaje (dátum, čas, čas zotrvania, zobrazené stránky, navigáciu, použitý hardvér a softvér) od externého poskytovateľa služieb na anonymnú analýzu správania pri používaní. K anonymizácii dôjde pred uložením údajov poskytovateľom služieb.


3.3 Súbory cookie
Na optimalizáciu našich webových stránok používame tzv. Session cookies. Cookie relácie je malý textový súbor, ktorý odosiela príslušný server pri návšteve webovej stránky a je dočasne uložený na pevnom disku. Tento súbor ako taký obsahuje tzv. ID relácie, pomocou ktorého je možné spoločnej relácii priradiť rôzne požiadavky z vášho prehliadača. Toto umožňuje rozpoznať počítač po návrate na našu webovú stránku. Tieto súbory cookie sa odstránia po zatvorení prehliadača. Slúžia z. Napríklad vždy ponúknuť najlepší možný výsledok a zabezpečiť bezchybné používanie funkcií poskytovaných na webovej stránke.
Naším oprávneným záujmom o používanie súborov cookie v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. 1 písm. F) zákona GDPR je vylepšiť a zefektívniť a zabezpečiť našu webovú stránku.


V súboroch cookie sú uložené nasledujúce údaje a informácie:
- Prihlasovacie informácie
- Nastavenia jazyka
- zadané hľadané výrazy
- Informácie o počte návštev našej webovej stránky a používaní jednotlivých funkcií na našej webovej stránke.
Keď je aktivovaný súbor cookie, je mu pridelené identifikačné číslo a vaše osobné údaje nie sú priradené k tomuto identifikačnému číslu. Vaše meno, adresa IP alebo podobné údaje, ktoré by vám umožnili priradiť súbor cookie, sa do súboru cookie nezadajú. Na základe technológie cookies dostávame iba pseudonymizované informácie, napríklad o tom, ktoré stránky nášho obchodu boli navštívené, ktoré produkty boli zobrazené atď.
Môžete si nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli vopred informovaní o nastavení cookies a v jednotlivých prípadoch sa môžete rozhodnúť, či vylúčite prijímanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne, alebo či sa cookies úplne zabráni. To môže obmedziť funkčnosť webovej stránky.


3.4 E-mailový kontakt
Ak nás budete kontaktovať (napr. E-mailom), spracujeme vaše informácie, aby sme mohli spracovať žiadosť av prípade, že sa vyskytnú následné otázky.
Ak sa spracovanie údajov vykonáva na vykonanie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť alebo, ak už ste našim zákazníkom, na vykonanie zmluvy, právnym základom pre toto spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 veta 1 b) GDPR.
Iné osobné údaje spracúvame iba vtedy, ak s nimi súhlasíte (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR) alebo ak máme legitímny záujem na spracovaní vašich údajov (článok 6 ods. 1 doložka 1 f) GDPR) , Oprávnený záujem spočíva napr. Napríklad odpoveď na váš e-mail.


4 Google Analytics
Používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky návštevníkmi stránok sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam.
Toto je tiež náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. F) GDPR.
Spoločnosť Google predložila Dohodu o ochrane osobných údajov medzi Európskou úniou a USA a bola certifikovaná. Spoločnosť Google sa preto zaviazala dodržiavať normy a nariadenia európskeho zákona o ochrane údajov. Viac informácií nájdete v tejto prepojenej položke: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Na tomto webe sme aktivovali anonymizáciu IP (anonymizeIp). Týmto sa však adresa IP spoločnosti Google vopred skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Celá adresa IP sa prevádza iba na server Google v USA a vo výnimočných prípadoch sa v nej skratuje. V našom mene spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie správ o činnosti webových stránok a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webových stránok a používaním internetu.
Adresa IP prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením softvéru prehľadávača; Chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
Môžete tiež zabrániť prenosu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) spoločnosti Google a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom a nainštalujte si: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Ako alternatívu k doplnku prehliadača alebo v prehliadačoch na mobilných zariadeniach môžete kliknutím na nasledujúci odkaz nastaviť súbor cookie na zrušenie, ktorý zabráni službe Google Analytics v zhromažďovaní údajov na tomto webe v budúcnosti (tento súbor cookie na zrušenie funguje iba v tomto
Prehliadač a iba pre túto doménu. Ak v prehliadači odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na tento odkaz):
[Deaktivovať Google Analytics]


5 skladovacích období
Pokiaľ nie je uvedené inak, osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako je potrebné na splnenie sledovaných cieľov.


6 Vaše práva ako dotknutej osoby
Podľa platných zákonov máte rôzne práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Ak by ste chceli uplatniť tieto práva, pošlite svoju žiadosť e-mailom alebo poštou s jednoznačnou identifikáciou na adresu uvedenú v oddiele 1.
Nižšie nájdete prehľad vašich práv.


6.1 Právo na potvrdenie a informácie
Máte právo na vymazanie informácií o spracovaní vašich osobných údajov.
Podrobne:
Máte právo od nás kedykoľvek získať potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú. V takom prípade máte právo požadovať bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré sú o vás uložené, ako aj kópiu týchto údajov.

Existuje tiež právo na tieto informácie:
1. účely spracovania;
2. kategórie spracúvaných osobných údajov;
3. príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
4. Ak je to možné, plánované trvanie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto trvania;
5. existencia práva na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie spracovania zodpovednou osobou alebo právo namietať proti tomuto spracovaniu;
6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
7. Ak sa od vás osobné údaje nezhromažďujú, všetky dostupné informácie o pôvode údajov;
8. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a - prinajmenšom v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj o rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania pre vás.
Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaní o vhodných zárukách v súlade s článkom 46 GDPR v súvislosti s prenosom.


6.2 Právo na opravu
Máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje opravili av prípade potreby vyplnili.


Podrobne:
Máte právo požiadať nás, aby sme okamžite opravili akékoľvek nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Vzhľadom na účel spracovania máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.


6.3 Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)
V mnohých prípadoch sme povinní vymazať vaše osobné údaje.
Podrobne:
Podľa článku 17 ods. 1 GDPR máte právo požiadať nás o okamžité vymazanie vašich osobných údajov a sme povinní vymazať osobné údaje okamžite, ak nastane jeden z týchto dôvodov:
1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
2. Odvolali ste svoj súhlas, na ktorom sa spracovanie zakladalo v súlade s článkom 6 ods. 1 doložky 1 a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 a) GDPR a pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny základ.
3. Proti spracovaniu namietate v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne závažné legitímne dôvody na spracovanie alebo namietate proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 2 GDPR.
4. Osobné údaje boli spracované nelegálne.
5. Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorým podliehame.
6. Osobné údaje sa zbierali v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s článkom 8 ods. 1 GDPR.
Ak sme osobné údaje zverejnili a sme povinní ich vymazať v súlade s článkom 17 ods. 1 GDPR, prijímame príslušné opatrenia vrátane technických opatrení, berúc do úvahy dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, aby zodpovedali za spracovanie údajov a sú zodpovední za osobné údaje. Spracúvajte údaje, aby ste vás informovali, že ste ich požiadali o odstránenie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo o kopírovanie alebo kopírovanie týchto osobných údajov.


6.4 Právo na obmedzenie spracovania
V mnohých prípadoch máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
Podrobne:
Máte právo požiadať, aby sme spracovanie obmedzili, ak je splnená jedna z týchto podmienok:
1. Nespochybňujete presnosť osobných údajov po dobu, ktorá nám umožňuje skontrolovať presnosť osobných údajov,
2. spracovanie je nezákonné a odmietli ste vymazať osobné údaje a namiesto toho ste požiadali o obmedzenie používania osobných údajov;
3. už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracovania, ale tieto údaje potrebujete na uplatnenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
4. Proti spracovaniu ste vzniesli námietku v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR, pokiaľ nie je isté, či legitímne dôvody našej spoločnosti prevažujú nad vašimi.


6.5 Právo na prenosnosť údajov
Máte právo prijímať, prenášať alebo nechať nás prenášať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, strojovo čitateľným spôsobom.
Podrobne:
Máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, spoločnom a strojom čitateľnom formáte, a máte právo tieto údaje preniesť na inú zodpovednú osobu bez akýchkoľvek prekážok, pokiaľ
1. spracovanie je založené na súhlase v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 a) GDPR alebo článkom 9 ods. 2 a) GDPR alebo na zmluve v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 b) GDPR a
2. Spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných postupov.
Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov v súlade s odsekom 1 máte právo nechať osobné údaje prenášať priamo od nás inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné.


6.6 Právo na vznesenie námietky
Máte právo namietať proti zákonnému spracovaniu vašich osobných údajov, ak je to kvôli vašej konkrétnej situácii a naše záujmy na spracovaní neprevažujú.
Podrobne:
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. E) alebo f) GDPR z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie; to platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení. Osobné údaje už ďalej nespracúvame, pokiaľ nedokážeme presvedčivé dôvody na spracovanie, ktoré si zasluhuje ochranu, ktorá prevažuje nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, uplatnenie alebo ochranu právnych nárokov.
Ak spracúvame osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou.
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 GDPR, z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie. pokiaľ spracovanie nie je potrebné na splnenie úlohy vo verejnom záujme.


6.7 Automatické rozhodnutia vrátane profilovania
Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní - vrátane profilovania -, ktoré má na vás právny účinok alebo vás podobne významne ovplyvňuje.
Na základe zozbieraných osobných údajov neexistuje automatizované rozhodovanie.


6.8 Právo na odvolanie súhlasu podľa zákona o ochrane údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.


6.9 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, na vašom pracovisku alebo na mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné.


7 Bezpečnosť údajov
Vyvíjame maximálne úsilie na zaistenie bezpečnosti vašich údajov v rámci platných zákonov o ochrane údajov a technických možností.
Vaše osobné údaje budú zašifrované. Platí to pre vaše objednávky a tiež pre prihlásenie zákazníka. Používame kódovací systém SSL (Secure Socket Layer), ale upozorňujeme, že prenos údajov cez internet (napr. Pri komunikácii e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Nie je možné úplne chrániť údaje pred prístupom tretích strán.
Na zabezpečenie vašich údajov udržiavame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia v súlade s článkom 32 GDPR, ktoré sa neustále prispôsobujeme najnovšiemu stavu techniky.
Nezaručujeme tiež, že naša ponuka bude v určitom čase k dispozícii; Prerušenia, prerušenia alebo poruchy nemožno vylúčiť. Servery, ktoré používame, sú pravidelne starostlivo zálohované.


8 Zverejňovanie údajov tretím stranám, bez prenosu údajov do krajín mimo EÚ
V zásade používame iba vaše osobné údaje v našej spoločnosti.
Ak do plnenia zmlúv zapojíme tretie strany, dostanú osobné údaje iba v rozsahu, v akom je prenos potrebný pre zodpovedajúcu službu.
V prípade, že niektoré časti spracovania údajov zadávame externe („spracovanie objednávok“), zaväzujeme spracovateľov používať osobné údaje iba v súlade s požiadavkami zákonov o ochrane údajov a zabezpečiť ochranu práv dotknutej osoby.
Prenos údajov do miest alebo osôb mimo EÚ mimo prípadu uvedeného v oddiele 4 tohto vyhlásenia sa neuskutočňuje a nie je plánovaný.

bottom of page